Енергетска Ефикасност

Мерки за енергетска ефикасност македонска верзија ПРЕВЗЕМИ

Мерки за енергетска ефикасност англиска верзија ПРЕВЗЕМИ

BCP македонска верзија ПРЕВЗЕМИ

BCP англиска верзија ПРЕВЗЕМИ

Комплет мерки Tribe ПРЕВЗЕМИ

ЕЕ Валандово урнек

С. Николе

Ужице

Берово

Крушево

Кисела Вода

Корисни документи при изработката на програмата за енергетска ефикасност:

Прирачник за изработка на програма за енергетска ефикасност

4-ти национален акциски план за енергетска ефикасност 2020-2022

Долгорочна стратегија за климатска акција на Република Македонија

Акционен план за зелен град

Закон за енергетска ефикасност

Закон за енергетика

Закон за квалитет на амбиенталниот воздух

Студија на енергетската заедница за таргети до 2030 год.