Рекламации

Reklamacije

Почитувани купувачи!

Исклучително е важно да знаете дека рекламации се признаваат само со валиден документ – фактура како и гарантен лист како доказ дека сте го купиле производот од нас.

Рекламации можете да пријавите телефонски на нашиот мобилен телефонски број 071 497 017 или преку e-mail info@klimacentarbitola.com . Задолжително наведете ги Вашите лични податоци, број на нарачка, број на фактура и контакт тел. број. Исто така пожелно е да ни испратите и фотографија од оштетувањето а се со цел да знаеме за што всушност се работи и да се забрза порачката на новиот дел(производ) доколку е потребно.

Условите и траењето на гаранцијата се наведени на гарантниот лист или на сметката (фактурата) за секој производ.

Важно е да се нагласи дека сите клима уреди имаат фабричка гаранција од 1 до 3 години. Во рамките на тој временски период сите недостатоци ги покрива производителот на клима уредот.

Доколку монтажата на клима уредот не е извршена од компанија која не е регситрирана за монтажа на клима уреди недостатоци и дефектите не ги сносат ниту продавачот ниту производителот на клима уредот туку исклучително одговорноста припаѓа на лицето кое го монтирало клима уредот. Во тој случај престанува одговорноста на продавачот.

Наша препорака е секогаш да се користи професионална монтажа од овластена фирма за монтажа на клима уреди, а се со цел да се добие валидна гаранција и на уредот и на монтажата.

Гаранцијата не ги покрива дефектите кои се настанати поради нестручно ракување, механички оштетувања , виша сила(удар на гром, поплави, пожари и сл.)

Битмонт клима ДООЕЛ не одговара за погрешно нарачани производи. Во случај на враќање на погрешно нарачан производ должни сте да ги платите манипулативните трошоци и трошоците за транспорт. Прозводот кој се враќа мора да биде во оригиналната амбалажа и неоштетен со целокупната документација и целата дополнителна опрема како што бил и испорачан. Во спротивно повратот на производот нема да биде одобрен.

Ги охрабруваме купувачите да ги прочитаат соодветните членови од Законот за заштита на купувачите и врз основа на нив соодветно да си бараат исполнување на своите права но и обврски. Исто така пожелно е да се знаат и основните постапки и одговорности при склопување на договори преку интернет (интернет продажба)

Материјални недостатоци за кои продавачот одговара (ги покрива)

Кога постојат материјални недостатоци :

Недостатоци за кои производителот(продавачот) не одговара

Преглед на производите за видливи недостатоци

Скриени недостатоци

Кога после примањето на производот од страна на купувачот се покаже дека тој производ има некој недостаток кој не можел да се открие со вообичаен преглед , купувачот е должен да го извести продавачот непосредно после воочувањето на недостатокот.