Матичен Клима Сервис Центар

БИТМОНТ КЛИМА – Клима центар Битола е единствениот специјализиран клима сервис кој што се занимава исклучиво со продажба сервис и тековно одржување на клима уреди. Во рамките на нашите многубројни сервисни активности ги издвојуваме:

Почнувајќи од март 2021 година, а имајќи ја предвид состојбата во која се наоѓаат најголемиот број на купувачи со нерегулирани гаранциски услови на своите клима уреди а исто така знаејќи ја и состојбата на најголемиот број на клима уреди кои повеќе не се во гарантен рок КЛИМА ЦЕНТАР Битола превзема активност со која на некој начин ќе се воведе ред во сервисирањето и одржувањето на клима уредите.

Имено БИТМОНТ КЛИМА воведува услуга МАТИЧЕН КЛИМА Сервис со која услуга се предвидува евидентирање на клима уредите, типовите на фреон како и состојбата во која се наоѓаат, односно нивната ефикасност и функционалност. Имено, според нашите сознанија голем дел од клима уредите кои што се поставени пред пет, шест и повеќе години ја имаат изгубено нивната целосна функционалност, и поради тоа се користат само во кратки временски периоди во текот на годината. Исто така потрошувачката на електрична енергија на тие клима уреди е значително повисока т.е тие воопшто не се енергетски ефикасни.

Заз таа цел ја воведуваме услугата Матичен Клима Центар сервис кој што ќе опфаќа:

Цената на оваа услуга изнесува 1200 денари ГОДИШНО.

Сите натамошни дијагностицирани дефекти ( проблеми ) се наплаќаат дополнително според однапред изработен ценовник кој се доставува на увид на клиентот.