Референтна листа

БИТМОМТ КЛИМА БИТОЛА

Referentna lista - Klima koncept d.o.o.

Во претходните години имаме повеќе задоволни корисници на подрачјето на Битола, Ресен, Прилеп Демир Хисар.