Тавански клима уреди

PODSTROPNI KLIMA UREĐAJI

Таванските клима уреди се користат за ладење на поголеми деловни простории, канцеларии, сали, угостителски објекти и други најчесто поголеми простории.

Тавански или подтавански клима уреди како што кажува и нивното име се монтираат под или во таванот така што не се гледаат како ѕидните клима уреди. Ги има во повеќе изведби и моќност а можат да се контролираат со помош на далечински управувач или пак со фиксен ѕиден контролер. Сите производители нудат широк избор на модели а се разликуваат по дизајнот, техничките карактеристики и се разбира по цената.

Изборот на таванските клима уреди пред се зависи од површината и волуменот на просторот, намената на објектот, локацијата, навиките и потребите на луѓето кои престорјуваат и претежно се со моќност од 3,5 до14kW.