Климатизација

Се за климатизација на стамбени и деловни простории

KLIMATIZACIJA

Климатизација е процес за одржување на саканата температура, влажност, чистота на воздухот во затворени простории а со цел обезбедување услови за приатен престој на луѓето, како и за обезбедување услови потребни за работа на некој уред или процес.

Со клима уредите најчесто се климатизираат куќи, станови, деловни простории, канцеларии, хотели, сали за состаноци, угостителски објекти кафетерии, магацини, сервер соби и сите останати стамбени и деловни простории.

Изборот на на климатизација и климатизациониот уред и опрема најчесто зависи од топлинските услови и допуштените отстапувања од саканата температура и влажност на воздухот.

Постапките на климатизација т.е греење и ладење и ли одвлажнување и влажнење како и прочистување на воздухот се спроведуваат со климатизациони уреди т.е клима уреди. Клима уредите најнапред се наменети за климатизација на поединечни простории или затворени простори во чија близина се поставуваат таквите клима уреди.

За климатизација на поголеми простории се користат клима комори а за климатизација на стамбени , канцелариски и деловни простории се користат мали компактни моно сплит или мулти сплит клима уреди кои можат да бидат во различни изведби: ѕидни, подни, парапетни, касетни канални и сл.

Најповеќе се користат моно сплит клима уреди кои се сочинети од надворешна (која се наоѓа надвор од просторијата н фасадата во која се наоѓа компресор, кондензатор со вентилатор) и внатрешна единица (се наоѓа внатре во просторијата и е составена од испарувач со вентилатор).

Најчесто се опремени со филтри за воздух, термостат и елекронски уред(електроника) за регулација на целокупната работа ( греење, ладење, одвлажнување и сл.) Мулти сплит клима уредите се изведени со една надворешна и повеќе внатрешни единици кои се поставуваат во различни простории.

Климатизациони системи (централни клима уреди) најчесто се применуваат за климатизација на повеќе простории на една зграда. Во зависност од тоа како се врши распределба на топлината тие можат да бидат неколку видови, врз основа на тоа дали топлината се одведува/доведува со вода(топлински пумпи воздух-вода, вода-вода и земја вода), воздух или пак со директна експанзија на фреонот.

Воден систем се применува при климатизација на повеќе простории на ист објект пример хотелски соби, поголеми куќи, деловни згради и сл. Се состои од уреди и системи за припрема на топла/ладна вода (котел, топлинска пумпа и сл) која со помош на цевки се пренесува до секоја просторија каде се поставени вентилоконвектори. Овие уреди се состојат од куќиште во кои се вградени филтри, ребраст изменувач на топлина и вентилатор. Со помош на вентилаторот воздухот од просторијата струи преку изменувачот на топлината и притоа се грее или лади и повторно се уфрлува во просторијата.

Двоцевна мрежа во еден ваков систем обезбедува вода со еднаква температура за сите вентилоконвектори.

Кај четири цевниот систем вентилоконвекторите се состојат од два одвоени изменувачи на топлина и истовремено овозможуваат различни режими на работа(дел од вентилоконвекторот работи за греење а дел за ладење.

Воздушно-водениот состав, за разлика од водениот, освен климатизацијата ја рашава и вентилацијата во просторот. Таков е вентилиоконвекторскиот состав со дополнителна подготовка на воздухот, каде климатизациската комора зема надворешен свеж воздух, кој се филтрира, по потреба се грее и лади и со помош на вентилатор се канализира до вентилаторот-конвектор, каде што се загрева и вметнува во просториите.

Индукцијска климатизација е исто така воздушно-воден состав.Воздухот се подготвува во комората за климатизација и се дистрибуира преку воздушни канали под висок притисок како примарен воздух до индукционите уреди во одделните простории. Во овие уреди, примарниот воздух тече низ млазниците, цртајќи секундарно (индуцирано) воздух од просторијата преку разменувач на топлина, мешајќи се со него и тече во просторијата.

Klimatizacija dizalicom topline

Принцип на работа на климатизационите уреди

Принципи на циклус на ладење:

Прскањето вода во лето предизвикува да се излади околината (бидејќи водата ја апсорбира топлината на околината со испарување). Претворањето на течност во гас (R-410A, R-32) што испарува полесно од водата го олеснува ладењето (затоа што водата испарува на 100 ° C под една атмосфера и фреонот испарува на многу ниска температура од -40 ° C).

 

Принцип на циклусот на ладење

Компресија

Средството за ладење во гасовита состојба се вшмукува во компресорот каде што се компресира со помош на цевката за вшмукување. Ова се претвора во висока температура и гас со висок притисок кој се претвора во течност на собна температура.

Кондензација

Високата температура и гас под притисок од компресорот се ладат воздухот во кондензаторот на надворешната единица и се претвораат во течност.

Експанзија

Со минување низ капиларна цевка или електро-експанзионен вентил, средството за ладење под висок притисок претворено во течност во кондензаторот влегува во состојба на низок притисок, во која лесно испарува.

Испарување

Течноста за ладење на ниска температура и низок притисок од капиларна цевка или електро-експанзионен вентил ја апсорбира топлината на воздухот во испарувачот на затворен простор и испарува (претвора во гас).

Принцип на работа на климатизерот во време на греење и ладење

Климатизерот кој ја регулира темпертурата на просторијата така што апсорбира надворешната темпертура за ладење, а топлината во просторијата за греење се нарекува климатизер од типот„топлинска пумпа“.

Промена на режимот на ладење во греење се постигнува со промена на смерот на протокот на разладното средство.Во тој случај изменувачот на топлина на внатрешната единица работи како кондензатор, а изменувачот на топлина на надворешната единица како испарувач.

1.Климатизација на воздухот:

Одржување на квалитетот на воздухот во просторијата, (зависно од намената на ладење, греење, регулација на воздух, одржување на чистотата на воздухот, итн).

2. Капацитет на ладење(греење):

Количина на калории што може да се ослободи (или додаде) во просторија по единица време (изразено во Kcal / h, BTU / h или W).

3. Апсолутна влажност:

Количината на пареа во воздухот. Општо е еднаков на количината на пареа изразена во грамови: g на 1m3 (б / м3).

4. Релативна влажност:

Односот на количината на пареа во воздухот и максималната количина на пареа што може да се задржи на таа температура во проценти.

5. Температура на точка на кондензација:

Температура на површината при која почнува правење на капки на површина кога се лади супстанција во воздухот.

6. Латентна и сензибилна топлина:

Топлината што предизвикува промена во агрегатната состојба на супстанцијата, на која температурата на супстанцијата е константна, се нарекува латентна топлина, додека топлината што ја менува температурата на супстанцијата се нарекува сензибилна топлина. Латентната топлина се добива со пресметување на количината на калории потребни за промена на агрегатната состојба на 1 кг супстанција.

7.Размена на топлина:

Функции

1. Компресор

Служи за одржување на притисокот на разладниот медијум, високо на страната на кондензаторот односно ниско на страната на испарувачот.

Видови на компресори:реципрочни, ротациони итн, а се состојат од цилиндер, осовина, куќиште, акомулатор, вратило, клип.

2. Кондензтор

Ладилното средство на излезот од компресорот, сега со висок притисок и висока температура, влегува во кондензаторот каде ладилното средство оди во течна состојба. Кондензаторот се лади со воздух од вентилатор. Калориите ослободени од кондензаторот се еднакви на збирот на калории апсорбирани во испарувачот и оние потребни за компресија.

3. Испарувач

Апсорбира топлина од воздухотво просторијата со помош на вентилатор.

Течноста на ладилното средство во испарувачот испарува со впивање на топлина од собниот воздух и во гасовита состојба доаѓа до компресорот. Температурата на испарување на ладилното средство зависи од притисокот, што зависи од температурата на протокот на влажниот воздух и неговата брзина. Притисокот на испарувачот е нормално 5Kg / cm2, а температурата е 5 – 8 ° C.

4.Експанзијски вентил или капиларна цевка(капилара)

Го регулира протокот на ладилното средство во испарувачот, го намалува притисокот на ладилното средство и го претвора ладилниот гас во течност со ниска температура и притисок. Капиларната цевка е направена како тенка, долга бакарна цевка со внатрешен пресек од 0,6 – 2,0 mm2 и должина од 1 – 2 m. Поради отпорност на цевката, гасот се претвора во течност со низок притисок и температура.

5. Сушач

Во циклусот на ладење, мала количина на влага предизвикува оштетување на моторот на компресорот и предизвикува замрзнување на ладилното средство, предизвикувајќи да престане да циркулира. Како резултат на тоа, во циклусот на ладење се става сушач за влага.

Постојат две врсти на сушачи:сушачи на цевка за проток на флуид што е поставена како стандардна на излезот на компресорот и сушач на пумпна цевка што е поставена како стандардна на пумпната цевка. Сушчот е направен за проток на ладење на еден начин.

6. Пригушувач (Muffler)

Бидејќи реципрочниот тип компресор не го ослободува компримираниот гас постојано, туку пулсира, се слуша звукот на пулсирачки вибрации долж цевката. На излезот на компресорот е инсталиран придушувач за да се намалат овие вибрации.

7. Филтер

Служи за одстранување на честички од разладните средства со помош на метална мрежа или стаклена волн која се наоѓа во метална куќичка и низ која поминува разладното средтво во текот на циркулацијата.

8. Вентил за одржување

Употреблива за полнење на разладно средство и вакумирање.

9. Мотор

Апарат за претворање на електрична енергија во механичка енергија потребна за ротирање на лопатките на вентилаторот на внатрешната и надворешната единица.

10. Вентилатор

Се користи за дување на воздухот низ кондензаторот и испуштање на топлината што се создава во кондензаторот со кондензација на течноста за ладење.

11. Вентилатор

Го вшмукува воздухот во просторијата, дува воздух во испарувачот така што ја апсорбира топлината и го разладува ладниот воздух во просторијата. Вентилаторот е сместен во затворен простор, така што е мал во големина, богат со проток на воздух и има малку бучава.

12. Термостат

Со проверка на температурата на влезниот воздух, тој автоматски ја регулира (вклучува и исклучува) работата на единицата, а во системот на инверторот ја регулира работата на компресорот во зависност од температурата. Термостатот се користи во модели со механички типови, а термисторот е електронски метод за контрола.

13. Кондензатор

Обезбедува контрола на компресорот или моторот на вентилаторот и обезбедува подобро управување за време на работата на климатизацијата.

14. Осигурувач од преоптеретување

Уред за заштита на компресорот (тип на автоматско враќање) кој се наоѓа во жицата на компресорот. Го прекинува протокот на електрична енергија во случај на термичко или тековно преоптоварување на компресорот (во случај на прекин на компресорот со дејство на осигурувач, работи само вентилаторот). Општо, работната температура на компресорот е 115 +/- 5% ° C, додека температурата на враќање на компресорот е 93 +/- 5% ° C.

15. Прекинувач на висок притисок

Автоматски уред за заштита, се користи за заштита на компресорот од прекумерен притисок на ладење при излегување од компресорот (работи на абнормално високи температури). Уредот го крши колото. Општо, работниот притисок е 28 кг / см2Г, додека повратниот притисок е 23 кг / см2Г.

16. Грејач

Грејач околу задниот дел на компресорот. Видот на грејачот зависи од капацитетот на компресорот. Ако климатизерот е вклучен и компресорот работи, грејачот работи и обратно (компресорот работи – грејачот не работи). Грејачот мора да обезбеди дека температурата на компресорот во сите услови е повисока од кој било дел од климатизерот.

17. Акумулатор

Уред кој е инсталиран на страната на вшмукување на компресорот, се користи за одвојување на течноста за ладење, така што не би се вшмукува во компресорот, бидејќи тоа ќе доведе до хидрауличен удар и дефект на компресорот.

18. Резервен вентил

Ја менува насоката на проток на течноста за ладење при промена на состојбата на греење на ладење и обратно. Инсталиран е во надворешната единица на климатизерот и има четири краци. Разладното средство секогаш тече во иста насока кога поминува низ компресорот.

19. Соленоиден вентил

Го регулира протокот на течноста за ладење со вклучување и исклучување на протокот на течноста за ладење.

20. Вентил за проверка

Обезбедува течноста за ладење да не ја менува насоката во циклусот на ладење. Се позиционира таму каде што е неопходно да се обезбеди иста насока на проток во бакарна цевка. Тој е структурен во структура и е поврзан спротивно на топлинската капиларна цевка или експанзиониот вентил за да го прошири моделот на греење / ладење на две брзини. Тој е дизајниран така што протокот на течноста за ладење се загрева преку капиларна цевка и се лади преку вентилот за проверка.